всеки/всяка/всяко местоимение

Дума | Диалект
секой/секо местоимение София
хер/всяку местоимение
(хер зес: всеки ден)
Сливен